REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „TU – DESPRE MAMA, NOI – O KENDAMA!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei „TU – DESPRE MAMA, NOI – O KENDAMA!” este Teatrul Muzical Ambasadorii, cu sediul în București, Bulevardul Unirii 22, Sector 3.

Participanţii la această campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial prezentate mai jos. Regulamentul Oficial va fi disponibil gratuit  pe pagina oficială de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii pe toată perioada campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe pagina oficială de Facebook:            https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 18 februarie 2023, ora 10:00 şi se va desfăşura până la data de 08 martie 2023, ora 23:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării acestuia.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”) și acordul GDPR privind publicarea pe pagina de Facebook a user-ului/numelui câștigătorilor prezentei campanii (Acordul GDPR se află, în anexă, la finalul acestui Regulament). Participantul poate fi atât minor, cu vârsta sub 18 ani, cât și adult.

Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajații Organizatorului sau ai partenerilor Organizatorului, colaboratorii implicați în Campanie și nici membrii tuturor familiilor angajaților Teatrului Muzical Ambasadorii (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară online, pe pagina oficială de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii.

Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, așa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.

Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie să urmeze toți pașii de înscriere, conform mecanismului detaliat în cadrul acestei secțiuni.

Campania se va desfășura în intervalul 18 februarie – 08 martie 2023.

Mecanism de participare

Pentru a fi înscris în tragerea la sorți din cadrul campaniei „TU – DESPRE MAMA, NOI – O KENDAMA!”, Participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Să participe la concurs de pe un cont personal; nu se acceptă participarea de pe conturile comerciale;
  2. Să dea like la pagina de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii;
  3. Să dea tag către doi prieteni la postarea campaniei de pe pagina de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii.

Premiile campaniei:

Vor fi aleși, prin metoda random.org, 8 (opt) câștigători. La tragerea la sorți vor intra toți participanții care au îndeplinit condițiile de mai sus.

Câștigătorii vor fi selectați în data de 09 martie 2023, anunțarea acestora realizându-se printr-o postare pe pagina de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii și prin comentariu la postarea cu concursul. Premiul constă într-o kendama pentru fiecare câștigător.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR

6.1 Acordarea premiilor

  1. Premiile se acordă prin tragerea la sorți a câștigătorilor pe site-ul https://commentpicker.com dintre participanții eligibili care au intrat în campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate condițiile specificate în secțiunea 5.
  2. Tragerea la sorți va fi efectuată pe data de 09 martie 2023.
  3. Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui în bani.
  4. Premiul va fi trimis caștigătorilor la adresa poștală pe care o vor comunica ulterior tragerii la sorți, printr-o firmă de curierat aleasă de Organizator.

6.2 Validarea câștigătorilor

În urma tragerii la sorţi electronice, vor fi desemnati 8 (opt) căștigători care vor primi fiecare câte o kendama.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/teatrulmuzicalambasadorii, în data de 09 martie 2023.

În sensul revendicării premiului, câştigătorul trebuie să trimită, în termen de maximum 72 de ore, un mesaj privat pe contul de Facebook al Teatrului Muzical Ambasadorii cu numele complet și adresa pentru livrarea produsului.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 Numele câştigătorilor validatați şi premiile câştigate vor fi comunicate pe pagina de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data validarii acestora.

7.2. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE

8.1. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com, precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanți de a participa exonerează Organizatorul de orice răspundere.

SECŢIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa de e-mail: promovare-marketing@teatrulmuzicalambasadorii.ro o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă: promovare-marketing@teatrulmuzicalambasadorii.ro în termen de maximum 2 (două) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Cod Civil. Organizatorul, daca invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campania existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților pe pagina oficială de Facebook a Teatrului Muzical Ambasadorii.

SUCCES!

 

 

ANEXA 1

TEATRUL MUZICAL AMBASADORII

                   Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Stimate Participant,

În considerarea relației pe care o avem, TEATRUL MUZICAL AMBASADORII, cu sediul social în Mun. Bucureşti, Şos. Mihai Bravu, nr. 428, Sector 3, sediul administrativ în Bd Unirii, nr. 22, Sector 3, cod fiscal 40623008, numit în continuare Teatrul, dorește să vă informeze că deține, conform legii, calitatea de operator de date cu caracter personal, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și celelalte prevederi legale privind protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact din subsolul prezentului document. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă. Informații suplimentare și neclaritățile vor fi soluționate la adresa de email promovare-marketing@teatrulmuzicalambasadorii.ro.

 

Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

În contextul înscrierii și participării Dumneavoastră în mod voluntar la Campanie, pentru ca Teatrul să poată administra relația cu participantii și, totodată, să își poată îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Campaniei, este necesară furnizarea de către participanți a unor date cu caracter personal, solicitate de Teatru cu ocazia înscrierii în Campanie sau pe parcursul Campaniei. Legalitatea prelucrării derivă, în principal, din necesitatea desfășurării Campaniei și executării de către Teatru a obligațiilor cuprinse în Regulamentul Campaniei, în vederea înscrierii și participării în mod corespunzător a participantilor la Campanie, respectiv necesitatea Teatrului de a asigura desfășurarea campaniilor sale în bune condiții, conform practicilor legale și uzuale. Participanții sunt obligați să furnizeze în mod corect și complet datele personale, pentru a putea participa la Campanie și a putea beneficia de premiile acordate acestora în baza Regulamentului Campaniei. Refuzul de a vă furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii/participării la Campanie și poate împiedica Teatrul în a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile stipulate în Regulamentul Campaniei, inclusiv poate afecta dreptul participantului/câștigătorului de a primi toate beneficiile și premiile la care ar putea fi îndreptățit în calitate de participant la Campanie, după caz.

De asemenea, numai pe baza consimțământului Dumneavoastră, Teatrul va prelucra datele cu caracter personal în scopuri de reclamă și marketing direct. Acest lucru presupune prelucrarea datelor în vederea îmbunătățirii de către Teatrul a produselor și serviciilor oferite, a administrării relației cu clienții săi finali, constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, sms, poștă sau alte mijloace de comunicare directă. Astfel, Teatrul va putea utiliza datele necesare contactării Dumneavoastră (e.g. numele, prenumele, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon mobil furnizate), pentru a vă informa periodic asupra celor mai noi proiecte, spectacole, oferte și campanii.

Totodată, în temeiul legii, vom prelucra datele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, ținerea evidentelor financiar-contabile sau administrative, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale. Aceste date vor fi tratate confidențial, cu respectarea tuturor principiilor enunțate de Regulamentul 2016/679 și regulilor mentțonate în Legea 190/2018.

În ceea ce privește perioada de stocare a datelor cu caracter personal, dorim să vă informăm și să vă asigurăm în același timp că ele vor fi păstrate doar pentru o perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, cu excepția cazului în care există o obligație legală de păstrare a acestor informații pentru o perioadă mai îndelungată de timp. In orice caz, perioada de pastrare a datelor nu va putea depasi un termen de 10 ani de la incetarea raporturilor contractuale, perioada după care instituția va asigura ștergerea acestor date din orice evidențe scrise sau electronice pe care le deținem.

Conform legislației în vigoare la care am facut referire anterior, orice persoană vizată, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de subscrisa pe perioada derulării relațiilor noastre comerciale, are următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte, dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, dreptul de a se opune prelucraăii datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor personale, precum și dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automatizate a datelor personale. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată TEATRULUI MUZICAL AMBASADORII,  la adresa de e-mail promovare-marketing@teatrulmuzicalambasadorii.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în orice moment.

Considerăm că prin transmiterea acestei note de informare ne-am îndeplinit in mod corespunzător obligația de transparență/informare ce ne revine potrivit legislației în vigoare. Totodată, prin transmiterea acestui document, considerăm că atț luat cunoștință de conținutul acestuia, urmând ca orice nelămurire/întrebare să fie transmisă către operatorul de date la datele de contact la care am făcut referire mai sus.

Vă mulțumim pentru participare!

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicată.

Sari la conținut